Naukowcy starają się ustalić prawdziwe pochodzenie Krzysztofa Kolumba

Reklama

pon., 10/25/2021 - 09:50 -- MagdalenaL

Ponad 500 lat po jego śmierci, pochodzenie Krzysztofa Kolumba jest nadal nieznane. Źródło zdjęcia: „El Financiero"

Chociaż historycy twierdzą, że Kolumb z pochodzenia jest Włochem, niektóre teorie sugerują inne korzenie odkrywcy Ameryki.

 

 

Krzysztof Kolumb dokonał w swoim życiu co najmniej dwóch mistrzowskich wyczynów. Pierwszym, mniej lub bardziej świadomym, było odkrycie nowego kontynentu w poszukiwaniu najkrótszej drogi do Indii; drugim, bez wątpienia, była umiejętność utrzymania w tajemnicy swojego pochodzenia.

Fakt, który zwykle pojawia się jedynie jako historyczna anegdota, nie jest nią jednak w rzeczywistości, jeśli uświadomimy sobie, że żył on w burzliwym okresie wojen, podbojów, rekonkwisty, zdrad i nielojalności.

Pomimo tego wszystkiego oraz nieufności, jaką wzbudzali ludzie o nieznanym lub niepotwierdzonym pochodzeniu, Kolumbowi udało się dostać do najwyższych sfer monarchii Portugalii i Hiszpanii.

Był w stanie przekonać osobiście Królów Katolickich, by poparli jego inicjatywę - która nie przez wszystkich została dobrze przyjęta - ogromną sumą pieniędzy, w trudnym ekonomicznie momencie dla królewskiego skarbca, jakim był rok 1492, po miesiącach oblężenia Grenady. A fakt, że ponad 500 lat po jego śmierci zagadka nadal pozostaje nierozwikłana, jest niczym wisienka na torcie tajemniczości.

Portugalczyk, Galicjanin czy Chorwat?

Trzeba jednak powiedzieć, że zdecydowana większość historyków i uczonych akademickich zakłada i uznaje, że Kolumb był genueńczykiem, czyli Włochem, jak też podają niektóre dokumenty.

Istnieje jednak wiele teorii, które za pomocą spójnych i obiektywnych argumentów oraz rozumowania opartego na danych i datach, przemawiają za innym pochodzeniem. Co najmniej trzy różne teorie mówią o możliwym portugalskim pochodzeniu, wszystkie z nich odnoszą się do portugalskiego dworu królewskiego z tamtych czasów. Pięć teorii przypisuje mu hiszpańskie pochodzenie: z Galicji, z Alcarrii, z Majorki, z Nawarry lub z regionu Walencji.

Jest jeszcze więcej teorii wyjaśniających skąd pochodził admirał: niektóre na temat innego pochodzenia hiszpańskiego, a jeszcze inne opowiadają się za pochodzeniem polskim lub chorwackim. Ze względu na brak danych porównawczych oraz brak wystarczających danych historycznych, nie braliśmy ich dotychczas pod uwagę.

Analiza DNA

Nasz projekt badawczy „Potwierdzenie pochodzenia Krzysztofa Kolumba" opiera się na wykorzystaniu obiektywnych danych, zarówno tych, które już istnieją (dokumenty historyczne), jak i tych, które mogą być uzyskane dzięki analizie DNA.

Celem naszego projektu nie jest, w żadnym wypadku i w żaden sposób, udowodnienie, że nie był on Włochem, ponieważ był Hiszpanem czy Portugalczykiem. Naszym głównym celem, zarówno wtedy, gdy zaczynaliśmy 18 lat temu, jak i teraz, jest zebranie naukowych, genetycznych danych, które pomogą zarówno potwierdzić prawdziwe hipotezy, jak i wykluczyć te, które – niestety – prawdziwe nie są.

Szczątki syna i brata

Do przeprowadzenia analiz dysponujemy szczątkami Krzysztofa Kolumba i jego syna Hernanda, pozyskanymi z katedry w Sewilli w czerwcu 2003 roku; posiadamy również kości Diego Kolumba, brata odkrywcy, w tym przypadku z końca 2002 roku. Chciałbym wspomnieć, że szczątki syna Hernanda Kolumba mają szczególne znaczenie, ponieważ zmarł i został pochowany w katedrze w Sewilli, skąd nigdy ich nie ruszono.

Od tego momentu współpracujemy z historykami, którzy opowiadają się za różnymi teoriami. Jest wśród nich grupa, którą nazywam „teoriami zamkniętymi lub zwartymi", wskazują one konkretnie kto był ojcem Kolumba, dostarczając odpowiednich materiałów od nich samych lub od ich krewnych, dzięki czemu można dokonać bezpośrednich badań porównawczych w celu wykluczenia lub potwierdzenia pokrewieństwa. Wpasowują się tu trzy teorie portugalskie, galicyjska, alcarreńska i majorkańska.

Następne są teorię, które nazywam „teoriami otwartymi lub ogólnymi", które wskazują na region pochodzenia, ale bez precyzowania, kim byli rodzice lub krewni. Nie ma tu możliwości bezpośredniego porównania. Mamy też teorię bardziej uniwersalną, wskazującą na pochodzenie włoskie, genueńskie, ale nie wiadomo, gdzie znajdują się ślady jego rodziców lub innych przodków.

Podobnie jest z teorią z Navarry, świadcząca o pochodzenia Kolumba z kręgu Agotów, czy z walencką, która utrzymuje, że był on Żydem i że nie chciał, aby jego żydowskie pochodzenie było znane. Żadna z nich nie opiera się na dowodach rodzinnych, ale zarówno teoria włoska, jak i dwie wyżej wymienione, mogą skorzystać, w tym przypadku, z możliwości profilowania DNA w celu uzyskania danych dotyczących pochodzenia etniczno-geograficznego danej osoby.

Wielodyscyplinarny zespół

Celem uzyskania jak największej ilości informacji i dostarczenia danych, które pozwolą na rozwiązanie tej zagadki, mam zaszczyt kierować i koordynować pracę grupy naukowców z Uniwersytetu we Florencji, Tor Vergata w Rzymie, Północnego Teksasu w Fort Worth, które wraz z Uniwersytetem w Granadzie będą intensywnie pracować nad tym projektem.

Cel końcowy: wygenerowanie naukowo zaakceptowanych danych najwyższej jakości do kolejnego 12 października. Alea iacta est.

Autor: 
José Antonio Lorente Acosta / tłum. Magdalena Wąsala
Polub Plportal.pl:

Reklama